Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

       Šiandien tikriausiai nieko nebenustebinsime teikdami, kad efektyvus energijos resursų naudojimas bei aplinkos taršos mažinimas yra pirmaeilis šios dienos uždavinys. Kaip viena iš priemonių šiems tikslams pasiekti yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas.

Kas tai yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas ?

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – tai teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu:

  • nustatomas pastato energijos sunaudojimas;
  • įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+ A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė – energiškai neefektyvų pastatą);
  • išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (kartu pateikiant energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus ir priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimą). 

       Europos Parlamentas ir Taryba 2002 m. gruodžio 16 d. priėmė direktyvą  2002/91/EB ,,Dėl pastatų energinio naudingumo" (2010 m. gegužės 19 d. priimta naujos redakcijos direktyva 2010/31/ES). Ši Direktyva įpareigojo Europos valstybes nares racionaliai ir ekonomiškai naudoti energijos šaltinius, skatinti efektyvesnį energijos vartojimą, mažinti ir apriboti anglies dvideginio išsiskyrimą į aplinką, diegti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, užtikrinti, kad kai pastatai statomi, parduodami ar išnuomojami, savininkui būtų išduodamas energinio naudingumo sertifikatas arba, kad  savininkas jį išduotų būsimam pirkėjui ar nuomininkui.
       Vadovaujantis šia Direktyva Lietuvos Respublikos Seimas 2005 m. lapkričio 17 d. priėmė Statybos Įstatymo 2 straipsnio bei priedo papildymo ir Įstatymo papildymo 43(1) straipsniu Įstatymą Nr. X-404, o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 patvirtino statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2002 ,,Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas", kurie numato, kad nuo 2007 metų sausio 1 dienos pastatai privalo būti sertifikuojami.
       Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.
       Pastato energinio naudingumo sertifikavimas reikalingas tam, kad būtų galima įvertinti konkretaus pastato ar pastato dalies energinį naudingumą, priskiriant jį energinio naudingumo klasei. Pastato energinio naudingumo įvertinimas ir sertifikavimas  atliekamas apskaičiuojant šilumos nuostolius per pastato išorines aitvaras (sienas, stogus, perdangas), langus, duris, šiluminius tiltelius, šilumos pritekėjimus iš išorės, vidinius šilumos išsiskyrimus,  energijos suvartojimą elektros energijai, karštam vandeniui, šildymui ir vėdinimui.
       Pastatų sertifikavimo procesas turėtų informuoti pastatų savininkus ir naudotojus apie pastatų energinį efektyvumą, o tai visų pirma reiškia šildymo sąnaudas, bei skatintų gerinti pastatų energines savybes, efektyviau panaudoti energiją, o tuo pačiu mažintų anglies dvideginio išsiskyrimą į aplinką.
       Teisė atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą ir išduoti sertifikatą suteikta ekspertams, atestuotiems pagal  statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" reikalavimus.
Pastato energinio naudingumo sertifikatas (toliau - Sertifikatas) - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 1.02.09:2011 Reglamento reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.
       Sertifikatas - tai dokumentas, kuriame nurodyti šie duomenys: pastato adresas, paskirtis, naudingas plotas, energinio naudingumo klasė, suminės energijos sąnaudos 1 m² pastato naudingojo ploto, šilumos šaltinis, energijos sąnaudos pastato šildymui 1 m² pastato naudingojo ploto per metus, sertifikato numeris, išdavimo data, galiojimo terminas, sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas. Pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė - energiškai neefektyvų pastatą. Aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatas suvartoja mažiau energijos, todėl jo vertė nekilnojamo turto rinkoje yra labiau pagrįsta nei pastato su žemesne energinio naudingumo klase. Kartu su pastato Sertifikatu užsakovui išduodamas pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai ir priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas. Naujai pastatytų pastatų  (kurių projektavimo sąlygos yra išduotos po 2006 metų sausio 4 dienos) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C, o didesnių kaip 1000 m² kapitaliai renovuotų pastatų - ne žemesnė kaip D. Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami. Pastato energinio naudingumo sertifikato galiojimo trukmė ne ilgesnė kaip 10 metų.

       Pastato energinio naudingumo sertifikato pavyzdys.

Dažniausiai užduodami klausimai:        

       Kokius pastatus privaloma sertifikuoti? Atsakymą rasite čia.
       
       Kokius pastatų nereikia sertifikuoti? Atsakymą rasite čia.

       Kada privaloma atlikti energinį pastatų sertifikavimą? Atsakymą rasite čia.

Atnaujinta: 2013-01-07